Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
sss

Kategoria 4.2 – Koszty budynków i gruntów. Jaka jest kwalifikowalność kosztów robót remontowych?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w nowelizowanej obecnie wersji Przewodnika kwalifikowanym wydatkiem w zakresie kosztów budynków i gruntów są koszty dzierżawy lub wieczystego użytkowania gruntów, koszty amortyzacji budynków lub wydatki związane z adaptacją powierzchni laboratoryjnej będącej własnością Grantobiorcy w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu. Koszty te nie mogą obejmować kosztów remontu, z tego względu nie będą one kosztami kwalifikowanymi w projekcie.

Kategoria 4.1 – Nisko-kosztowa aparatura. Czy w ramach zakupu niskokosztowej aparatury badawczej istnieje możliwość przeszkolenia pracowników z obsługi sprzętu?

W ramach wydatków związanych z zakupem niskokosztowej aparatury badawczej, tj. aparatury, której wartość nie przekracza 500 000,00 zł dla nauk ścisłych/inżynieryjnych, wydatki związane z transportem, instalacją i uruchomieniem aparatury wraz ze specjalistycznym instruktażem w jej obsłudze, wydatki na sprawdzenie i przetestowanie zakupionej aparatury oraz tzw. asystę techniczną zapewnianą przez producenta w pierwszym okresie eksploatacji aparatury są możliwe do zakwalifikowania w ramach kategorii 4.1 budżetu projektu zgodnie z zapisami Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach działania

Kategoria 3 – Cross-financing. Czy jednostka MAB może sfinansować udział w wybranym szkoleniu dla pracowników projektu i jakie koszty może pokryć w ramach kosztów bezpośrednich?

W szkoleniach finansowanych z projektu mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy zespołów badawczych określeni w Dokumentacji Konkursowej oraz stypendyści. Zakres szkolenia musi być związany z realizowanymi w projekcie pracami badawczymi, komercjalizacją wyników prac badawczych lub najnowszymi osiągnięciami technologicznymi lub z zarządzaniem projektami. Koszty szkolenia powinny obejmować opłatę za udział w szkoleniu, koszty z podróżą pracownika na podstawie delegacji powinny zostać ujęte w kosztach ryczałtu.   W ramach kosztów cross-financingu

Kategoria 2 – Podwykonawstwo. Czy wynajem powierzchni laboratoryjnej dla jednostki MAB stanowić będzie podwykonawstwo?

W ramach kategorii E (2.) budżetu projektu powinien zostać zakwalifikowany jedynie taki wynajem powierzchni laboratoryjnej, który obejmuje koszty wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą. Zgodnie z definicją podwykonawstwa wskazaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 POIR koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie rozumiane są jako podwykonawstwo. Wynajem niewyposażonej w aparaturę powierzchni laboratoryjnej powinien zostać rozliczony w ramach kategorii Op (4.4) budżetu projektu.

Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Planujemy zatrudnienie w projekcie Naukowca Wizytującego, jakie koszty z tym związane z nim można rozliczyć w projekcie?

Jednostka MAB może zatrudnić naukowców indywidualnych realizujących krótkie projekty badawcze wspierające prace zespołów MAB. Niezbędne jest uzyskanie opinii MKN w związku z zatrudnieniem naukowca indywidualnego. Ponadto maksymalny okres zatrudnienia takiego naukowca wynosi nie dłużej niż 6 miesięcy. Wynagrodzenia mogą zostać sfinansowane w ramach kategorii W (1.) na podstawie stosunku pracy (kodeks pracy) lub umowy zlecenia (kodeks cywilny). W określonych sytuacjach możliwe byłoby

Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy do wysokości sugerowanej stawki wynagrodzenia lidera, młodego doktora, studenta lub doktoranta należy wliczać również dodatki i premie przyznane pracownikami w związku z wykonywaniem pracy w projekcie?

Dodatki, nagrody i premie przyznane pracownikami za prace w projekcie są kwalifikowane na zasadach określonych w Przewodniku kwalifikowalności kosztów dla działania 4.3 POIR oraz powinny mieścić się w wysokości sugerowanej stawki wynagrodzenia dla poszczególnych członków zespołów określonej w Dokumentacji Konkursowej.

Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy w przypadku zatrudnienia młodego doktora na pół etatu do pracy w projekcie jednostka MAB może wnioskować do FNP o zgodę na zastosowanie wyższej stawki niż wynikająca z Dokumentacji Konkursowej?

Zgodnie z par. 3 ust. 3 Umowy o powierzenie grantu, w przypadku kiedy pracownik realizuje prace w projekcie w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie nie może być wyższe niż ten sam procent sugerowanej kwoty wynagrodzenia zamieszczonej w Dokumentacji Konkursowej. Stąd też w takim przypadku nie ma możliwości wnioskowania o zwiększenie wynagrodzenia ponad określone % stawki sugerowanej w Dokumentacji Konkursowej.

Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy w ramach wynagrodzenia pracownika kwalifikowana jest składka z tytułu objęcia pracownika Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK?

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe są kwalifikowane w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z rozdziałem I katalogu kosztów „Wynagrodzenia” Przewodnika kosztów kwalifikowanych w ramach Działania 4.3 POIR, gdzie w ramach kwalifikowanych składników płacowych i pozapłacowych wynagrodzenia personelu projektu w punkcie 1.1.4 j) wskazana została składka na ubezpieczenie emerytalne, w tym Pracowniczy Program Emerytalny. Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe są kwalifikowalne analogicznie jak składki na Pracownicze Programy Emerytalne, tj. składki związane z ubezpieczeniem

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone