Koszty związane z posiedzeniami MKN lub RN, innych ciał eksperckich/nadzorczych mogą obejmować usługi cateringowe, koszty przyjazdu członków MKN/RN/ekspertów/ innych osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt nie będących jednocześnie pracownikami– np. koszty biletów lotniczych, biletów PKP, taxi itp. oraz koszty pobytu tych osób przez które rozumiemy – koszty noclegów czy też koszty wyżywienia. Jeżeli usługi te będą kupowane na rynku i będą stanowić zamówienie, niezbędne jest również zachowanie odpowiednich procedur zwianych z wyborem wykonawcy – niezbędne jest przeprowadzenie szacowania zamówienia np. na usługi cateringowe, hotelowe, transportowe, zakupu biletów w odniesieniu do projektu i wybór prawidłowego trybu wyboru wykonawcy oraz przeprowadzenie postępowania. Koszty związane z funkcjonowaniem MAB zostają przypisane do kategorii 4.4 w budżecie ogólnym Jednostki.