Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków w ramach Programu MAB wydatkiem kwalifikowanym w ramach kosztów bezpośrednich jest wskazany w pkt 4.4.2 d) jedynie wynajem powierzchni laboratoryjnej. Wydatek związany z uiszczeniem depozytu w żadnej formie nie będzie mógł zostać rozliczony w ramach kategorii kosztów bezpośrednich, nie stanowi on co do zasady kosztu w rozumieniu księgowym. Natomiast ponieważ jest to wydatek związany z projektem może zostać ujęty w poczet kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ( kat. „O”).