W ramach budżetu projektu niezbędne koszty związane z utrzymaniem czystości sprzętów laboratoryjnych mogą zostać ujęte w kategorii 4.4 pozostałe koszty bezpośrednie jako materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia badań. Koszty te powinny zostać zakupione w odpowiedniej procedurze zgodnej z Przewodnikiem kosztów w Programie MAB oraz określonej na podstawie przeprowadzonego szacowania wartości dla całkowitego zapotrzebowania na tego rodzaju środki w projekcie.