Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rozliczaniu wydatków związanych z promocją w programie MAB nie ma takiego rodzaju ograniczeń, które uniemożliwiałoby jednostce MAB realizację wskazanych form promocji projektu, o ile pozostają one zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i Zasadami Fundacji w zakresie promocji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) opublikowanymi na stronie FNP a także służą celom promocji projektu lub jego wyników. Niemniej ważne jest, aby przy planowaniu zamówień w projekcie wydatki zostały prawidłowo oszacowane w celu ustalenia odpowiedniej procedury zamówień. Ponadto podejmowane działania promocyjne powinny być zgodne z informacjami wskazanymi w tym zakresie we wniosku o przyznanie grantu.