Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w Programie MAB nie ma możliwości zakwalifikowania w ramach kosztów bezpośrednich wydatków związanych z naprawami aparatury, natomiast w ramach kategorii wydatków 4.4 Inne pozostałe koszty bezpośrednie punkt 4.4.2 h) istnieje możliwość zakwalifikowania kosztów związanych z eksploatacją aparatury naukowo-badawczej będącej własnością jednostki realizującej MAB bądź użyczonej nieodpłatnie na rzecz jednostki. Przez takie koszty rozumiemy wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania aparatury naukowo-badawczej w celu wykonywania prac badawczych projektu. Mogą zaliczać się do tej grupy koszty związane z zapewnieniem niezbędnego przeglądu aparatury, zmiany ustawień jak również wymiany elementów zużywalnych niezbędnych do prawidłowego działania aparatury. Wymiana elementów nie może służyć modernizacji aparatury – w takim przypadku niezbędne jest bowiem uzyskanie pisemnej zgody Fundacji.. Koszty eksploatacyjne powinny zostać rozliczone proporcjonalnie do wymiaru oraz okresu użytkowania w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu MAB. Oznacza to, że w przypadku kiedy aparatura nie będzie wykorzystywana w 100% na potrzeby projektu MAB koszty związane z eksploatacją aparatury nie mogą być rozliczone w projekcie w 100%. Ponadto proszę pamiętać, że jeżeli dostawa niezbędnych części lub usługa serwisowa będą stanowić zamówienie niezbędne jest również zachowanie odpowiednich procedur związanych z wyborem wykonawcy.