Wyposażenie stanowiska może zostać zakwalifikowane o ile zostanie spełniony warunek postawiony w pkt 4.4.2 l) Przewodnika kwalifikowalności w Programie MAB, tj. będzie dotyczyć pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu, stąd niezbędne będzie wykazywanie wydatków z tym związanych w sprawozdaniach finansowych dopiero po zatrudnieniu osób, którym zapewniane jest wyposażenie. To znaczy, że zamówienie może zostać złożone wspólnie, natomiast w związku z tym, że wydatek będzie mógł zostać rozliczony dopiero po zatrudnieniu pracowników istnieje ryzyko, że zamówienie nie zostanie rozliczone w całości w projekcie np. z powodu zmian w zapotrzebowaniu na pracowników w projekcie. Z tego względu zalecamy konsultacje tego rodzaju zakupów ze specjalistami zajmującymi się zamówieniami w jednostkach MAB w celu wybrania odpowiedniego trybu realizacji tego rodzaju zamówień.