Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
sss

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kosztu wynajmu powierzchni laboratoryjnej można rozliczyć w projekcie koszty depozytu, który z końcem umowy najmu może zostać zwrócony?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków w ramach Programu MAB wydatkiem kwalifikowanym w ramach kosztów bezpośrednich jest wskazany w pkt 4.4.2 d) jedynie wynajem powierzchni laboratoryjnej. Wydatek związany z uiszczeniem depozytu w żadnej formie nie będzie mógł zostać rozliczony w ramach kategorii kosztów bezpośrednich, nie stanowi on co do zasady kosztu w rozumieniu księgowym. Natomiast ponieważ jest to wydatek związany z projektem może zostać ujęty w poczet kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem (

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy istnieje możliwość uruchomienia środków na zakup wyposażenia stanowisk pracy pracowników B+R w ramach grup badawczych, które dopiero powstaną?

Wyposażenie stanowiska może zostać zakwalifikowane o ile zostanie spełniony warunek postawiony w pkt 4.4.2 l) Przewodnika kwalifikowalności w Programie MAB, tj. będzie dotyczyć pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu, stąd niezbędne będzie wykazywanie wydatków z tym związanych w sprawozdaniach finansowych dopiero po zatrudnieniu osób, którym zapewniane jest wyposażenie. To znaczy, że zamówienie może zostać złożone wspólnie, natomiast w związku z tym, że wydatek będzie mógł

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy licencje na oprogramowanie mogą zostać ujęte w kategorii kosztów bezpośrednich – 4.4 [punkt n – wydatki na zakup wiedzy technicznej i patentów tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.]?

Zakup licencji związanych z oprogramowaniem rozumiemy jako wartości niematerialne i prawne związane z wiedzą techniczną. Oprogramowanie powinno być niezbędne do realizacji projektu i w tym zakresie mogą być potrzebne ewentualne wyjaśnienia związku zakupu z projektem i jego niezbędności.

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy specjalistyczne środki czystości używane przez pracowników B+R do utrzymania czystości sprzętów laboratoryjnych powinny być rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich projektu?

W ramach budżetu projektu niezbędne koszty związane z utrzymaniem czystości sprzętów laboratoryjnych mogą zostać ujęte w kategorii 4.4 pozostałe koszty bezpośrednie jako materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia badań. Koszty te powinny zostać zakupione w odpowiedniej procedurze zgodnej z Przewodnikiem kosztów w Programie MAB oraz określonej na podstawie przeprowadzonego szacowania wartości dla całkowitego zapotrzebowania na tego rodzaju środki w projekcie.

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kategorii 4.4 jednostka MAB może rozliczyć koszty związane z rekrutacją nowych pracowników do jednostki?

Koszty związane z rekrutacją personelu stanowią koszty związane z obsługą pośrednią projektu i jako takie powinny zostać ujęte w kosztach ryczałtu 25%. Niemniej w przypadku pobytu w związku rekrutacją lub posiedzeniami w Polsce członków MKN lub ekspertów – tj. osób wpisujących się w ppkt. 4.4.2 j) Przewodnika – koszty związane z pobytami i przyjazdami członków MKN lub ekspertów mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich.

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Jakie koszty mogą zostać rozliczone przez jednostkę MAB w związku z kosztami posiedzeń MKN?

Koszty związane z posiedzeniami MKN lub RN, innych ciał eksperckich/nadzorczych mogą obejmować usługi cateringowe, koszty przyjazdu członków MKN/RN/ekspertów/ innych osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt nie będących jednocześnie pracownikami– np. koszty biletów lotniczych, biletów PKP, taxi itp. oraz koszty pobytu tych osób przez które rozumiemy – koszty noclegów czy też koszty wyżywienia. Jeżeli usługi te będą kupowane na rynku i będą stanowić zamówienie, niezbędne jest również

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy jednostka MAB może rozliczyć koszty naprawy aparatury w ramach kategorii kosztów eksploatacji aparatury naukowo-badawczej?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w Programie MAB nie ma możliwości zakwalifikowania w ramach kosztów bezpośrednich wydatków związanych z naprawami aparatury, natomiast w ramach kategorii wydatków 4.4 Inne pozostałe koszty bezpośrednie punkt 4.4.2 h) istnieje możliwość zakwalifikowania kosztów związanych z eksploatacją aparatury naukowo-badawczej będącej własnością jednostki realizującej MAB bądź użyczonej nieodpłatnie na rzecz jednostki. Przez takie koszty rozumiemy wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania aparatury naukowo-badawczej

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kategorii 4.4 można ująć opłatę za udział w konferencji naukowej? Czy wymagana jest zgoda Fundacji na taką opłatę?

W kategorii 4.4 budżetu projektu MAB można ponosić wydatki związane z udziałem pracowników/stypendystów w konferencjach naukowych tylko w przypadku, kiedy udział w konferencji pracownika/stypendysty wiąże się z publikacją wyników projektu, np. w formie prelekcji lub prezentacji posterowej. Opłaty konferencyjne nie wymagają zgody FNP, taka zgoda będzie niezbędna w przypadku kiedy jednostka MAB będzie chciała ponieść koszty opracowania prezentacji wyników projektu.

Kategoria 4.3 – koszty promocji. Czy jednostka MAB może sfinansować z projektu działania promocyjne takie jak: konferencje, ulotki, postery, ogłoszenia prasowe w czasie trwania projektu?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rozliczaniu wydatków związanych z promocją w programie MAB nie ma takiego rodzaju ograniczeń, które uniemożliwiałoby jednostce MAB realizację wskazanych form promocji projektu, o ile pozostają one zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i Zasadami Fundacji w zakresie promocji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) opublikowanymi na stronie FNP a także

Kategoria 4.2 – Koszty budynków i gruntów. Jednostka MAB chciałaby przekształcić powierzchnię budynku w specjalistyczną powierzchnię laboratoryjną dedykowaną do potrzeb projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to wydatek inwestycyjny skutkujący zwiększeniem wartości środka trwałego. W jaki sposób jednostka będzie mogła rozliczyć te środki w projekcie?

Wydatki na modernizację budynku, które zwiększałyby wartość środka trwałego nie mogą zostać rozliczone w projekcie jednorazowo, a jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.3 PO IR w kategorii koszty i budynki mamy dwa możliwe do rozliczenia w projekcie koszty: amortyzacja budynków oraz wydatki na adaptację powierzchni laboratoryjnej. Jeżeli modernizacja budynku zwiększy jego wartość początkową, wydatki z tym związane należy rozliczyć w ramach amortyzacji budynków, w proporcji

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone