Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zamówienia publiczne

Zasady dokonywania zakupów w projekcie
Zasady dokonywania zakupów w projekcie
Rozwiń

Jednostka MAB dokonując zakupy w ramach projektu jest zobowiązana w szczególności do zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówień, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych – w przypadku wymogu jej stosowania – albo zasadą konkurencyjności albo rozeznania rynku, określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS, FS na lata 2014-2020 oraz w Przewodniku kwalifikowalności kosztów Programu MAB.

Zamówieniem jest umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Jednostka MAB powinna realizować zakupy w ramach projektu w oparciu o przyjęty regulamin realizacji zamówień. Regulamin w szczególności powinien odwoływać się do zasad jakimi jednostka kieruje się przy dokonywaniu szacowania wartości zamówień. Powinien także określać zasady realizacji zakupów o szacowanej wartości poniżej 130 000,00 PLN tj. poniżej progów zamówień Pzp. Postanowienia regulaminu zamówień powinny być zgodne z zapisami umowy o powierzenie grantu, tj. zapewniać, że wydatki są ponoszone w sposób przejrzysty, efektywny i racjonalny, a także w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Jednostka MAB zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Pzp, przy szacowaniu wartości zamówienia do projektu powinna przy ocenie wziąć pod uwagę łącznie wszystkie przewidywane zamówienia na dany rok budżetowy w ramach jednostki oraz wszystkie przewidywane zamówienia w ramach projektów w całym okresie ich realizacji. W przypadku gdy wartość tak oszacowanego zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto jest ono sumowane na poziomie danego projektu w celu weryfikacji, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy rozeznaniu rynku.

Opis grafiki: W celu przygotowania planu zakupów i szacowania wartości zamówienia w ramach jednej wartości należy uwzględnić: zamówienia w projekcie Y (z całego okresu realizacji projektu), zamówienia w projekcie X (z całego okresu realizacji projektu) oraz zamówienia poza projektowe organizacji (za okres jednego roku).

Zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50 000 PLN netto ale nie przekraczającej progu właściwego dla zamówienia klasycznego określonego w ustawie Pzp, tj. poniżej 130 000 PLN netto Jednostki MAB realizują w trybie zasady konkurencyjności. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

  • upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020,
  • wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.

Szczegółowe zasady realizacji procedury rozeznania rynku zawarte zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.

Procedura rozeznania rynku jest wymagana dla zamówień od 20 tysięcy złotych netto do 50 tysięcy złotych netto włącznie. Procedura ta ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej. Prawidłowe udokumentowanie przeprowadzenia rozeznania rynku obejmuje przeprowadzoną analizę cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia oraz analizowane cenniki.

Cenniki można pozyskać:

 

  • ze stron internetowych wykonawców lub
  • poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej jednostki lub
  • skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców.

Szczegółowe zasady realizacji procedury rozeznania rynku zawarte zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.

Jednostka MAB powinna realizować zakupy w ramach projektu w oparciu o przyjęty regulamin realizacji zamówień. Regulamin w szczególności powinien odwoływać się do zasad jakimi jednostka kieruje się przy dokonywaniu szacowania wartości zamówień. Powinien także określać zasady realizacji zakupów o szacowanej wartości poniżej 130 000,00 PLN tj. poniżej progów zamówień Pzp. Postanowienia regulaminu zamówień powinny być zgodne z zapisami umowy o powierzenie grantu, tj. zapewniać, że wydatki są ponoszone w sposób przejrzysty, efektywny i racjonalny, a także w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Jednostka MAB zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Pzp, przy szacowaniu wartości zamówienia do projektu powinna przy ocenie wziąć pod uwagę łącznie wszystkie przewidywane zamówienia na dany rok budżetowy w ramach jednostki oraz wszystkie przewidywane zamówienia w ramach projektów w całym okresie ich realizacji. W przypadku gdy wartość tak oszacowanego zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto jest ono sumowane na poziomie danego projektu w celu weryfikacji, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy rozeznaniu rynku.

Opis grafiki: W celu przygotowania planu zakupów i szacowania wartości zamówienia w ramach jednej wartości należy uwzględnić: zamówienia w projekcie Y (z całego okresu realizacji projektu), zamówienia w projekcie X (z całego okresu realizacji projektu) oraz zamówienia poza projektowe organizacji (za okres jednego roku).

Zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50 000 PLN netto ale nie przekraczającej progu właściwego dla zamówienia klasycznego określonego w ustawie Pzp, tj. poniżej 130 000 PLN netto Jednostki MAB realizują w trybie zasady konkurencyjności. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

  • upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020,
  • wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp.

Szczegółowe zasady realizacji procedury rozeznania rynku zawarte zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.

Procedura rozeznania rynku jest wymagana dla zamówień od 20 tysięcy złotych netto do 50 tysięcy złotych netto włącznie. Procedura ta ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej. Prawidłowe udokumentowanie przeprowadzenia rozeznania rynku obejmuje przeprowadzoną analizę cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia oraz analizowane cenniki.

Cenniki można pozyskać:

 

  • ze stron internetowych wykonawców lub
  • poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej jednostki lub
  • skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców.

Szczegółowe zasady realizacji procedury rozeznania rynku zawarte zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.

Regulacje i dokumenty
Regulacje i dokumenty
Rozwiń
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone