Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Stypendyści

Stypendyści – zarówno studenci jak i doktoranci – są członkami zespołu badawczego, wybieranymi przez lidera w otwartym konkursie opartym o przejrzyste kryteria, zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji konkursowej (więcej informacji w sekcji Rekrutacje).
Definicja Stypendysty

Student – osoba posiadająca status studenta studiów I, II stopnia lub równorzędnych uczestnicząca w projekcie MAB.

Doktorant – osoba posiadająca status studenta studiów 3. stopnia, uczestnicząca w projekcie MAB pod opieką lidera grupy badawczej. Doktoranci realizujący prace B+R pod opieką lidera grupy badawczej powinni mieć drugiego opiekuna naukowego, o ile to możliwe z zagranicznej jednostki partnerskiej.

Wynagrodzenie Stypendystów

Studenci wybrani w konkursie otrzymują imienne stypendia. Doktoranci mogą zostać przyjęci do zespołu albo na podstawie stypendium, albo umowy o pracę. Wysokość stypendiów jest proponowana przez kierownika projektu po zasięgnięciu opinii lidera zespołu.

Doktoranci zaangażowani do projektu na podstawie stypendium mają możliwość otrzymywania stypendiów w ramach szkoły doktorskiej oraz zwiększenia do wysokości stypendium przewidzianej w Dokumentacji konkursowej danego programu w ramach imiennych stypendiów naukowych w projekcie. W przypadku kiedy szkoła doktorska może zwiększyć liczbę doktorantów ponad liczbę wynikającą z dostępności krajowych środków na kształcenie doktorantów, szkoła doktorska może pokryć stypendium doktoranckie oraz jego suplement do wysokości przewidzianej w Dokumentacji konkursowej MAB ze środków projektu MAB.

Imienne stypendia naukowe dla studentów i doktorantów są wypłacane na podstawie umów zawieranych na wniosek Kierownika projektu pomiędzy Fundacją, Kierownikiem projektu i studentem lub doktorantem.

Opis grafiki: Zasady finansowania stypendium dotyczą dwóch grup stypendystów: Studentów (dla których sugerowana kwota stypendium wynosi od 1 500 do 2 500 PLN miesięcznie) oraz Doktorantów (dla których maksymalna sugerowana stawka stypendium wynosi do 4 500 PLN netto miesięcznie). Stypendium dla studentów jest finansowane ze środków projektu na podstawie umowy trójstronnej zawieranej na wniosek Grantobiorcy pomiędzy stypendystą, Grantobiorcą oraz FNP.

Stypendium dla doktorantów jest finansowane w jednej z trzech opcji:
- wyłącznie poprzez finansowanie ustawowego stypendium ze szkoły doktorskiej,
- poprzez finansowanie ustawowego stypendium ze szkoły doktorskiej w połączeniu z finansowaniem stypendium ze środków projektu,
- bądź poprzez finansowanie stypendium wyłącznie ze środków projektu na podstawie zawieranej na wniosek Grantobiorcy umowy trójstronnej pomiędzy stypendystą, Grantobiorcą i FNP (dotyczy tylko doktorantów spoza szkoły doktorskiej).

Finansowanie ustawowego stypendium ze szkoły doktorskiej jest możliwe kiedy szkoła doktorska nie ma możliwości finansowania stypendium ustawowego ze własnych środków, tj. w sytuacji kiedy spełniona zasada dodatkowości środków funduszy europejskich. Zasada dotyczy przypadku, kiedy utworzone zostaje dodatkowe miejsce dla doktoranta w Szkole Doktorskiej finansowane ze środków projektu, tj. miejsce przekraczające liczbę miejsc finansowanych ze środków krajowych. W takiej sytuacji budżet projektu pozwala na refundowanie stypendium lub finansowanie w opcji połączonej ze stypendium projektowym.

Dokumenty do pobrania

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone