Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Terminy składania sprawozdań finansowych
Terminy składania sprawozdań finansowych
Rozwiń

Jednostka MAB składa sprawozdania finansowe w 3-miesięcznych cyklach rozliczeniowych. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Jednostka ma 25 dni na przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego do Fundacji.

Opis grafiki: Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Grantobiorca ma 25 dni na złożenie do FNP papierowej wersji sprawozdania, a następnie 5 dni na przekazanie do systemu FNP: dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, dokumentów z postępowań z wyboru kontrahentów oraz wykazu postępowań z wyboru kontrahentów.

Zasady składania sprawozdań finansowych
Zasady składania sprawozdań finansowych
Rozwiń

Sprawozdanie finansowe Projektu jest wypełniane i generowane do wydruku za pośrednictwem systemu informatycznego FNP przy wykorzystaniu indywidualnych kont użytkowników.

Opis grafiki: Na prawidłowo przygotowane sprawozdanie finansowe składa się: zestawienie wydatków, wykaz postępowań z wyboru kontrahentów, dokumenty postępowań z wyboru kontrahentów oraz dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

Sprawozdania finansowe w Programie MAB jednostki składają w oparciu o zestawienie wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym. Zestawienie wydatków jest przygotowywane w jednym z dwóch wariantów:

  1. uzupełnienie formularza w formacie Excel i wczytanie go do systemu FNP
  2. bezpośrednie wprowadzanie poszczególnych wydatków w systemie FNP

Zestawienie wydatków za dany okres sprawozdawczy powinno obejmować tylko takie wydatki, które zostały przez Jednostkę MAB opłacone, zamówione dostawy dostarczone a świadczone usługi wykonane bez zastrzeżeń. Szczegółowy sposób wypełnienia i wczytania przygotowanego formularza Excel do systemu FNP lub bezpośredniego wprowadzania wydatków został przedstawiony w instrukcji: Przygotowanie sprawozdania finansowego w systemie FNP.

Po uzupełnieniu zestawienia wydatków oraz wszystkich wymaganych danych Jednostka MAB zamyka sprawozdanie finansowe i generuje jego wersję PDF, którą następnie podpisuje Kierownik Projektu oraz osoba odpowiedzialna za finanse jednostki MAB. Sprawozdanie finansowe powinno zostać przekazane do FNP w wersji papierowej w terminie do 25 dni od daty upływu okresu sprawozdawczego. Sprawozdania są weryfikowane w kolejności wpływu prawidłowej i kompletnej wersji do FNP.

Do każdego sprawozdania finansowego Jednostka MAB dołącza informację zawierającą wykaz postępowań z wyboru kontrahentów do wydatków wykazanych w danym okresie sprawozdawczym. Wykaz powinien być przygotowany zgodnie z wzorem udostępnionym przez FNP oraz zostać wprowadzony do systemu informatycznego FNP. Wykaz powinien obejmować wyłącznie postępowania z wyboru wykonawcy zamówień w rozumieniu ustawy PZP lub Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 ( tj. zamówienia o szacowanej wartości powyżej 20 tys. zł netto).

Po przygotowaniu i zamknięciu sprawozdania finansowego w systemie FNP niezbędne jest wczytanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty powinny zostać zebrane i przygotowane w formie skanów zgodnie z zakresem dokumentów dostępnym w sekcji Instrukcje. Dodatkowo Jednostki MAB przekazują do FNP dokumentację z postępowań z wyboru wykonawców zamówień realizowanych ze środków projektu.

Sprawozdania finansowe w Programie MAB jednostki składają w oparciu o zestawienie wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym. Zestawienie wydatków jest przygotowywane w jednym z dwóch wariantów:

  1. uzupełnienie formularza w formacie Excel i wczytanie go do systemu FNP
  2. bezpośrednie wprowadzanie poszczególnych wydatków w systemie FNP

Zestawienie wydatków za dany okres sprawozdawczy powinno obejmować tylko takie wydatki, które zostały przez Jednostkę MAB opłacone, zamówione dostawy dostarczone a świadczone usługi wykonane bez zastrzeżeń. Szczegółowy sposób wypełnienia i wczytania przygotowanego formularza Excel do systemu FNP lub bezpośredniego wprowadzania wydatków został przedstawiony w instrukcji: Przygotowanie sprawozdania finansowego w systemie FNP.

Po uzupełnieniu zestawienia wydatków oraz wszystkich wymaganych danych Jednostka MAB zamyka sprawozdanie finansowe i generuje jego wersję PDF, którą następnie podpisuje Kierownik Projektu oraz osoba odpowiedzialna za finanse jednostki MAB. Sprawozdanie finansowe powinno zostać przekazane do FNP w wersji papierowej w terminie do 25 dni od daty upływu okresu sprawozdawczego. Sprawozdania są weryfikowane w kolejności wpływu prawidłowej i kompletnej wersji do FNP.

Do każdego sprawozdania finansowego Jednostka MAB dołącza informację zawierającą wykaz postępowań z wyboru kontrahentów do wydatków wykazanych w danym okresie sprawozdawczym. Wykaz powinien być przygotowany zgodnie z wzorem udostępnionym przez FNP oraz zostać wprowadzony do systemu informatycznego FNP. Wykaz powinien obejmować wyłącznie postępowania z wyboru wykonawcy zamówień w rozumieniu ustawy PZP lub Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 ( tj. zamówienia o szacowanej wartości powyżej 20 tys. zł netto).

Po przygotowaniu i zamknięciu sprawozdania finansowego w systemie FNP niezbędne jest wczytanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty powinny zostać zebrane i przygotowane w formie skanów zgodnie z zakresem dokumentów dostępnym w sekcji Instrukcje. Dodatkowo Jednostki MAB przekazują do FNP dokumentację z postępowań z wyboru wykonawców zamówień realizowanych ze środków projektu.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone