Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Jak rozliczyć wydatki w projekcie?

Budżet projektu
Budżet projektu
Rozwiń
Opis grafiki: Budżet projektu uwzględnia szereg kategorii kosztów wraz z określonymi limitami, w tym wynagrodzenia (W), podwykonawstwo (E) – max. 20 %, cross-financing (C) – max. 30 %, ryczałt (O) – 25 % oraz pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w ramach których można przeznaczyć max. 10 % na niskokosztową aparaturę badawczą, max. 10 % na koszty budynków i gruntów, max. 1 % na promocję projektu oraz część środków na inne pozostałe koszty bezpośrednie.

Na budżet projektu MAB składa się budżet ogólny jednostki MAB oraz budżety poszczególnych zespołów badawczych. W ramach poszczególnych budżetów mogą być ponoszone wydatki zgodnie z przypisanymi kategoriami wydatków. Niektóre z kategorii wydatków mają określony odgórny limit, który nie może zostać przekroczony przez jednostkę MAB. Na podstawie budżetu projektu określany jest harmonogram wypłat transz grantu. Jednostka MAB może zgłosić aktualizację budżetu projektu razem z kwartalnym sprawozdaniem finansowym jednostki MAB.

Jakie wydatki można rozliczyć w projekcie?
Jakie wydatki można rozliczyć w projekcie?
Rozwiń

W ramach projektu Jednostka MAB może rozliczyć wydatki związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez jednostkę w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej, koszty niezbędnej infrastruktury badawczej, koszty rozwoju kadry badawczej projektu, koszty współpracy z partnerami projektu a także koszty transferu wiedzy. Dodatkowo 25% środków projektu jest przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich projektu związanych z obsługą projektu przez jednostkę MAB.

Katalog wydatków, które mogą zostać rozliczone w projekcie obejmuje:

Wynagrodzenia pracowników B+R

Wynagrodzenia personelu projektu w części, w jakiej są bezpośrednio związane z realizacją projektu mogą zostać rozliczone na zasadach określonych szczegółowo w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 POIR. Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia są w szczególności wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki ponoszone po stronie pracodawcy na ubezpieczenia społeczne – w uproszczeniu: wynagrodzenie brutto pracownika wraz z narzutami pracodawcy (tzw. wynagrodzenie brutto brutto).

Maksymalne stawki wynagrodzeń obowiązujące dla personelu zespołów badawczych*:

Wynagrodzenie brutto na podstawie umowy o pracę

 

 • Lider zespołu badawczego: 31 000,00 PLN
 • Młody doktor: 18 000,00 PLN
 • Doktorant: 10 000,00 PLN

Wynagrodzenie brutto na podstawie umowy o pracę

 

 • Lider zespołu badawczego: 27 000,00 PLN
 • Młody doktor: 15 000,00 PLN
 • Doktorant: 10 000,00 PLN

*Od stycznia 2021r. kwalifikowana jest dodatkowo  1,5 % składka PPK ponoszona po stronie pracodawcy od wynagrodzenia personelu zespołów badawczych.

Podwykonawstwo – usługi merytoryczne zlecone na zewnątrz

Jako podwykonawstwo w projekcie definiuje się zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie (tzn. koszty kompleksowego wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą) oraz niezależnie wszystkie umowy o dzieło.

Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe.

Wydatki ujęte w tej kategorii podlegają zasadom realizacji zakupów zgodnie z przepisami Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 POIR.

Cross-financing – koszty rozwoju kadry B+R

W ramach projektu finansowane są następujące koszty związane z rozwojem kadry naukowej:

 1. Staże dla stypendystów lub pracowników zespołów badawczych
  Zakres stażu musi obejmować tematykę związaną z pracami badawczymi realizowanymi w projekcie, komercjalizacją wyników prac badawczych oraz z zakresu najnowszych osiągnięć technologicznych lub zarządzania projektami.
 2. Szkolenia dla stypendystów lub pracowników zespołów badawczych
  Zakres stażu musi obejmować tematykę związaną z pracami badawczymi realizowanymi w projekcie, komercjalizacją wyników prac badawczych oraz z zakresu najnowszych osiągnięć technologicznych lub zarządzania projektami. Koszty szkoleń mogą obejmować również koszty w tym szkół letnich dla doktorantów uczestniczących w projekcie.
 3. Stypendia dla doktorantów lub studentów I/II stopnia

Wynagrodzenie na podstawie imiennego stypendium

 

 • Doktorant: 4 500,00 PLN – 6 000,00 PLN
 • Student I/II stopnia: 2 500,00 PLN

Wynagrodzenie na podstawie imiennego stypendium

 

 • Doktorant: 4 500,00 – 6 000,00 PLN
 • Student I/II stopnia: 2 500,00 PLN
Niskokosztowa aparatura badawcza

W ramach projektu 10% budżetu projektu mogą stanowić zakupy niskokosztowej aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu.

 

Dla nauk ścisłych, inżynieryjnych i nauk o życiu wartość jednostkowa niskokosztowej aparatury badawczej nie może przekroczyć 500 000,00 zł.

 

Dla nauk humanistycznych i społecznych wartość jednostkowa niskokosztowej aparatury badawczej nie może przekroczyć 150 000,00 zł.

Koszty budynków i gruntów

Część kosztów projektu może służyć pokryciu kosztów związanych z infrastrukturą jednostki MAB obejmujących następujące wydatki:

 1. dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
 2. wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
 3. amortyzacja budynków – w części, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu;
 4. wydatki związane z adaptacją powierzchni laboratoryjnej będącej własnością jednostki MAB

Wydatki w tej kategorii nie mogą stanowić więcej niż 10% budżetu projektu. Szczegółowe zasady kwalifikowania kosztów zostały określone w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 POIR.

Promocja projektu

1% budżetu projektu Jednostki MAB mogą przeznaczyć na wydatki związane z promocji projektu. Przede wszystkim środki te mogą zostać przeznaczone na materiały informacyjno-promocyjne, zbudowanie strony internetowej, prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektu. Szczegółowe zasady obowiązków informacyjno-promocyjnych związanych z realizacji projektu MAB znajdują się w zakładce promocja programu.

Wydatki w tej kategorii nie mogą stanowić więcej niż 10% budżetu projektu. Szczegółowe zasady kwalifikowania kosztów zostały określone w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 POIR.

Pozostałe koszty operacyjne

W tej kategorii mieszczą się wydatki niezbędne do realizacji zaplanowanych prac B+R taki jak: koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnych, koszty wynajmu sprzętu laboratoryjnego, zakup niezbędnych materiałów i sprzętów laboratoryjnych itp. W tej kategorii mogą być również ponoszone koszty publikacji wyników projektu, koszty współpracy międzynarodowej oraz współpracy z przedsiębiorstwami czy też koszty związane komercjalizacją wyników projektu. Szczegółowy katalog wydatków z tej kategorii znajduje się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 POIR.

Ryczałt

25% budżetu projektu przeznaczone jest na wydatki związane z obsługą projektu w jednostce MAB od strony administracyjnej. Ryczałt jest rozliczany metodą uproszczoną, z tego względu koszty ujęte w tej kategorii nie wymagają do rozliczenia przedstawiania szczegółowego zestawienia wydatków.

Zasady rozliczania wydatków
Zasady rozliczania wydatków
Rozwiń

Wydatek, by mógł zostać rozliczony w projekcie musi zostać dokonany w okresie realizacji projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o powierzenie grantu oraz w Przewodniku kwalifikowalności wydatków w Programie MAB.

Grafika ukazująca najważniejsze zasady rozliczania wydatków w projekcie
Opis grafiki: Zgodnie z najważniejszymi zasadami dotyczące rozliczania wydatków wydatek kwalifikowalny do rozliczenia w projekcie:
1. Jest niezbędny do realizacji projektu;
2. Jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową grantową a także Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów;
3. Został opłacony i należycie udokumentowany;
4. Został poniesiony w związku z realizacją projektu;
5. Został wykazany w sprawozdaniu finansowym;
6. Dotyczy dostarczonych i zakończonych zakupów oraz zrealizowanych usług;
7. Został zrealizowany zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności lub rozeznania rynku (jeśli dotyczy);
8. Jest zgodny z zasadami merytorycznymi Programu MAB.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone