Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Q&A

Kategoria 3 – Cross-financing. Czy jednostka MAB może sfinansować udział w wybranym szkoleniu dla pracowników projektu i jakie koszty może pokryć w ramach kosztów bezpośrednich?
Kategoria 3 – Cross-financing. Czy jednostka MAB może sfinansować udział w wybranym szkoleniu dla pracowników projektu i jakie koszty może pokryć w ramach kosztów bezpośrednich?

W szkoleniach finansowanych z projektu mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy zespołów badawczych określeni w Dokumentacji Konkursowej oraz stypendyści. Zakres szkolenia musi być związany z realizowanymi w projekcie pracami badawczymi, komercjalizacją wyników prac badawczych lub najnowszymi osiągnięciami technologicznymi lub z zarządzaniem projektami. Koszty szkolenia powinny obejmować opłatę za udział w szkoleniu, koszty z podróżą pracownika na podstawie delegacji powinny zostać ujęte w kosztach ryczałtu.

 

W ramach kosztów cross-financingu istnieje możliwość organizacji szkoleń na zamówienie, tzw. zamkniętych, w ramach których istnieje możliwość ponoszenia kosztów wynajmu sali, firmy szkoleniowej lub eksperta czy też cateringu. W takim przypadku prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiednich procedur wyborów wykonawców usług.


Kategoria 2 – Podwykonawstwo. Czy wynajem powierzchni laboratoryjnej dla jednostki MAB stanowić będzie podwykonawstwo?
Kategoria 2 – Podwykonawstwo. Czy wynajem powierzchni laboratoryjnej dla jednostki MAB stanowić będzie podwykonawstwo?

W ramach kategorii E (2.) budżetu projektu powinien zostać zakwalifikowany jedynie taki wynajem powierzchni laboratoryjnej, który obejmuje koszty wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą. Zgodnie z definicją podwykonawstwa wskazaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 POIR koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie rozumiane są jako podwykonawstwo. Wynajem niewyposażonej w aparaturę powierzchni laboratoryjnej powinien zostać rozliczony w ramach kategorii Op (4.4) budżetu projektu.


Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Planujemy zatrudnienie w projekcie Naukowca Wizytującego, jakie koszty  z tym związane z nim można rozliczyć w projekcie?
Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Planujemy zatrudnienie w projekcie Naukowca Wizytującego, jakie koszty z tym związane z nim można rozliczyć w projekcie?

Jednostka MAB może zatrudnić naukowców indywidualnych realizujących krótkie projekty badawcze wspierające prace zespołów MAB. Niezbędne jest uzyskanie opinii MKN w związku z zatrudnieniem naukowca indywidualnego. Ponadto maksymalny okres zatrudnienia takiego naukowca wynosi nie dłużej niż 6 miesięcy. Wynagrodzenia mogą zostać sfinansowane w ramach kategorii W (1.) na podstawie stosunku pracy (kodeks pracy) lub umowy zlecenia (kodeks cywilny). W określonych sytuacjach możliwe byłoby również zawarcie umowy o dzieło, która rozliczana byłaby w ramach kategorii E (podwykonawstwo). Umowy cywilnoprawne dotyczące zaangażowania naukowca indywidualnego na podstawie Przewodnika są wyłączone z definicji zamówienia jedynie w przypadku kiedy wartość całkowita takiego zaangażowania w projekcie nie przekracza kwoty 50 tys. pln netto. W sytuacji kiedy będą Państwo planować wyższe wynagrodzenie przekraczające tę kwotę niezbędne będzie zastosowanie odpowiednich procedur wyboru wykonawcy zamówienia dla zlecenia lub dzieła zgodnie z obowiązującymi procedurami konkurencyjnymi lub PZP.

 

Natomiast koszty zadań badawczych będą dotyczyły wydatków ponoszonych w ramach kategorii Op (4.4) związanych z pokryciem kosztów niezbędnych do realizacji konkretnego zadania badawczego takich jak materiały, drobny sprzęt itd. Jeżeli osoba zostaje zaangażowana do realizacji projekcie na podstawie kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego, to nie ma możliwości pokrywania z kosztów bezpośrednich wydatków związanych z jej podróżami czy też noclegiem – takie koszty mogą zostać rozliczone jedynie dla osób, które nie są pracownikami MAB.


Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy do wysokości sugerowanej stawki wynagrodzenia lidera, młodego doktora, studenta lub doktoranta należy wliczać również dodatki i premie przyznane pracownikami w związku z wykonywaniem pracy w projekcie?
Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy do wysokości sugerowanej stawki wynagrodzenia lidera, młodego doktora, studenta lub doktoranta należy wliczać również dodatki i premie przyznane pracownikami w związku z wykonywaniem pracy w projekcie?

Dodatki, nagrody i premie przyznane pracownikami za prace w projekcie są kwalifikowane na zasadach określonych w Przewodniku kwalifikowalności kosztów dla działania 4.3 POIR oraz powinny mieścić się w wysokości sugerowanej stawki wynagrodzenia dla poszczególnych członków zespołów określonej w Dokumentacji Konkursowej.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone