Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Q&A

Kategoria 4.3 – koszty promocji. Czy jednostka MAB może sfinansować  z projektu działania promocyjne takie jak: konferencje, ulotki, postery, ogłoszenia prasowe w czasie trwania projektu?
Kategoria 4.3 – koszty promocji. Czy jednostka MAB może sfinansować z projektu działania promocyjne takie jak: konferencje, ulotki, postery, ogłoszenia prasowe w czasie trwania projektu?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rozliczaniu wydatków związanych z promocją w programie MAB nie ma takiego rodzaju ograniczeń, które uniemożliwiałoby jednostce MAB realizację wskazanych form promocji projektu, o ile pozostają one zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i Zasadami Fundacji w zakresie promocji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) opublikowanymi na stronie FNP a także służą celom promocji projektu lub jego wyników. Niemniej ważne jest, aby przy planowaniu zamówień w projekcie wydatki zostały prawidłowo oszacowane w celu ustalenia odpowiedniej procedury zamówień. Ponadto podejmowane działania promocyjne powinny być zgodne z informacjami wskazanymi w tym zakresie we wniosku o przyznanie grantu.


Kategoria 4.2 – Koszty budynków i gruntów. Jednostka MAB chciałaby przekształcić powierzchnię budynku w specjalistyczną powierzchnię laboratoryjną dedykowaną do potrzeb projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to wydatek inwestycyjny skutkujący zwiększeniem wartości środka trwałego. W jaki sposób jednostka będzie mogła rozliczyć te środki w projekcie?
Kategoria 4.2 – Koszty budynków i gruntów. Jednostka MAB chciałaby przekształcić powierzchnię budynku w specjalistyczną powierzchnię laboratoryjną dedykowaną do potrzeb projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie to wydatek inwestycyjny skutkujący zwiększeniem wartości środka trwałego. W jaki sposób jednostka będzie mogła rozliczyć te środki w projekcie?

Wydatki na modernizację budynku, które zwiększałyby wartość środka trwałego nie mogą zostać rozliczone w projekcie jednorazowo, a jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.3 PO IR w kategorii koszty i budynki mamy dwa możliwe do rozliczenia w projekcie koszty: amortyzacja budynków oraz wydatki na adaptację powierzchni laboratoryjnej. Jeżeli modernizacja budynku zwiększy jego wartość początkową, wydatki z tym związane należy rozliczyć w ramach amortyzacji budynków, w proporcji odpowiadającej wykorzystywania budynku na cele projektowe. W przypadku wydatków związanych z adaptacją powierzchni laboratoryjnej, jednorazowo można rozliczyć wartość usługi, która nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego.


Kategoria 4.2 – Koszty budynków i gruntów. Jaka jest kwalifikowalność kosztów robót remontowych?
Kategoria 4.2 – Koszty budynków i gruntów. Jaka jest kwalifikowalność kosztów robót remontowych?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w nowelizowanej obecnie wersji Przewodnika kwalifikowanym wydatkiem w zakresie kosztów budynków i gruntów są koszty dzierżawy lub wieczystego użytkowania gruntów, koszty amortyzacji budynków lub wydatki związane z adaptacją powierzchni laboratoryjnej będącej własnością Grantobiorcy w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu. Koszty te nie mogą obejmować kosztów remontu, z tego względu nie będą one kosztami kwalifikowanymi w projekcie.


Kategoria 4.1 – Nisko-kosztowa aparatura. Czy w ramach zakupu niskokosztowej aparatury badawczej istnieje możliwość przeszkolenia pracowników z obsługi sprzętu?
Kategoria 4.1 – Nisko-kosztowa aparatura. Czy w ramach zakupu niskokosztowej aparatury badawczej istnieje możliwość przeszkolenia pracowników z obsługi sprzętu?

W ramach wydatków związanych z zakupem niskokosztowej aparatury badawczej, tj. aparatury, której wartość nie przekracza 500 000,00 zł dla nauk ścisłych/inżynieryjnych, wydatki związane z transportem, instalacją i uruchomieniem aparatury wraz ze specjalistycznym instruktażem w jej obsłudze, wydatki na sprawdzenie i przetestowanie zakupionej aparatury oraz tzw. asystę techniczną zapewnianą przez producenta w pierwszym okresie eksploatacji aparatury są możliwe do zakwalifikowania w ramach kategorii 4.1 budżetu projektu zgodnie z zapisami Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach działania 4.3 POIR.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone