Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Q&A

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kategorii 4.4  jednostka MAB może  rozliczyć koszty związane z rekrutacją nowych pracowników do jednostki?
Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kategorii 4.4 jednostka MAB może rozliczyć koszty związane z rekrutacją nowych pracowników do jednostki?

Koszty związane z rekrutacją personelu stanowią koszty związane z obsługą pośrednią projektu i jako takie powinny zostać ujęte w kosztach ryczałtu 25%. Niemniej w przypadku pobytu w związku rekrutacją lub posiedzeniami w Polsce członków MKN lub ekspertów – tj. osób wpisujących się w ppkt. 4.4.2 j) Przewodnika – koszty związane z pobytami i przyjazdami członków MKN lub ekspertów mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich.


Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Jakie koszty mogą zostać rozliczone przez jednostkę MAB w związku z kosztami posiedzeń MKN?
Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Jakie koszty mogą zostać rozliczone przez jednostkę MAB w związku z kosztami posiedzeń MKN?

Koszty związane z posiedzeniami MKN lub RN, innych ciał eksperckich/nadzorczych mogą obejmować usługi cateringowe, koszty przyjazdu członków MKN/RN/ekspertów/ innych osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt nie będących jednocześnie pracownikami– np. koszty biletów lotniczych, biletów PKP, taxi itp. oraz koszty pobytu tych osób przez które rozumiemy – koszty noclegów czy też koszty wyżywienia. Jeżeli usługi te będą kupowane na rynku i będą stanowić zamówienie, niezbędne jest również zachowanie odpowiednich procedur zwianych z wyborem wykonawcy – niezbędne jest przeprowadzenie szacowania zamówienia np. na usługi cateringowe, hotelowe, transportowe, zakupu biletów w odniesieniu do projektu i wybór prawidłowego trybu wyboru wykonawcy oraz przeprowadzenie postępowania. Koszty związane z funkcjonowaniem MAB zostają przypisane do kategorii 4.4 w budżecie ogólnym Jednostki.


Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy jednostka MAB może rozliczyć koszty naprawy aparatury w ramach kategorii kosztów eksploatacji aparatury naukowo-badawczej?
Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy jednostka MAB może rozliczyć koszty naprawy aparatury w ramach kategorii kosztów eksploatacji aparatury naukowo-badawczej?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w Programie MAB nie ma możliwości zakwalifikowania w ramach kosztów bezpośrednich wydatków związanych z naprawami aparatury, natomiast w ramach kategorii wydatków 4.4 Inne pozostałe koszty bezpośrednie punkt 4.4.2 h) istnieje możliwość zakwalifikowania kosztów związanych z eksploatacją aparatury naukowo-badawczej będącej własnością jednostki realizującej MAB bądź użyczonej nieodpłatnie na rzecz jednostki. Przez takie koszty rozumiemy wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania aparatury naukowo-badawczej w celu wykonywania prac badawczych projektu. Mogą zaliczać się do tej grupy koszty związane z zapewnieniem niezbędnego przeglądu aparatury, zmiany ustawień jak również wymiany elementów zużywalnych niezbędnych do prawidłowego działania aparatury. Wymiana elementów nie może służyć modernizacji aparatury – w takim przypadku niezbędne jest bowiem uzyskanie pisemnej zgody Fundacji.. Koszty eksploatacyjne powinny zostać rozliczone proporcjonalnie do wymiaru oraz okresu użytkowania w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu MAB. Oznacza to, że w przypadku kiedy aparatura nie będzie wykorzystywana w 100% na potrzeby projektu MAB koszty związane z eksploatacją aparatury nie mogą być rozliczone w projekcie w 100%. Ponadto proszę pamiętać, że jeżeli dostawa niezbędnych części lub usługa serwisowa będą stanowić zamówienie niezbędne jest również zachowanie odpowiednich procedur związanych z wyborem wykonawcy.


Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kategorii 4.4 można ująć opłatę za udział w konferencji naukowej? Czy wymagana jest zgoda Fundacji na taką opłatę?
Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kategorii 4.4 można ująć opłatę za udział w konferencji naukowej? Czy wymagana jest zgoda Fundacji na taką opłatę?

W kategorii 4.4 budżetu projektu MAB można ponosić wydatki związane z udziałem pracowników/stypendystów w konferencjach naukowych tylko w przypadku, kiedy udział w konferencji pracownika/stypendysty wiąże się z publikacją wyników projektu, np. w formie prelekcji lub prezentacji posterowej. Opłaty konferencyjne nie wymagają zgody FNP, taka zgoda będzie niezbędna w przypadku kiedy jednostka MAB będzie chciała ponieść koszty opracowania prezentacji wyników projektu.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone