Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Q&A

Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kosztu wynajmu powierzchni laboratoryjnej można rozliczyć w projekcie koszty depozytu, który z końcem umowy najmu może zostać  zwrócony?
Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy w ramach kosztu wynajmu powierzchni laboratoryjnej można rozliczyć w projekcie koszty depozytu, który z końcem umowy najmu może zostać zwrócony?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków w ramach Programu MAB wydatkiem kwalifikowanym w ramach kosztów bezpośrednich jest wskazany w pkt 4.4.2 d) jedynie wynajem powierzchni laboratoryjnej. Wydatek związany z uiszczeniem depozytu w żadnej formie nie będzie mógł zostać rozliczony w ramach kategorii kosztów bezpośrednich, nie stanowi on co do zasady kosztu w rozumieniu księgowym. Natomiast ponieważ jest to wydatek związany z projektem może zostać ujęty w poczet kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ( kat. „O”).


Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy istnieje możliwość uruchomienia środków na zakup wyposażenia stanowisk pracy pracowników B+R w ramach grup badawczych, które dopiero powstaną?
Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy istnieje możliwość uruchomienia środków na zakup wyposażenia stanowisk pracy pracowników B+R w ramach grup badawczych, które dopiero powstaną?

Wyposażenie stanowiska może zostać zakwalifikowane o ile zostanie spełniony warunek postawiony w pkt 4.4.2 l) Przewodnika kwalifikowalności w Programie MAB, tj. będzie dotyczyć pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu, stąd niezbędne będzie wykazywanie wydatków z tym związanych w sprawozdaniach finansowych dopiero po zatrudnieniu osób, którym zapewniane jest wyposażenie. To znaczy, że zamówienie może zostać złożone wspólnie, natomiast w związku z tym, że wydatek będzie mógł zostać rozliczony dopiero po zatrudnieniu pracowników istnieje ryzyko, że zamówienie nie zostanie rozliczone w całości w projekcie np. z powodu zmian w zapotrzebowaniu na pracowników w projekcie. Z tego względu zalecamy konsultacje tego rodzaju zakupów ze specjalistami zajmującymi się zamówieniami w jednostkach MAB w celu wybrania odpowiedniego trybu realizacji tego rodzaju zamówień.


Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy licencje na oprogramowanie mogą zostać ujęte w kategorii kosztów bezpośrednich – 4.4 [punkt n – wydatki na zakup wiedzy technicznej i patentów tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.]?
Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy licencje na oprogramowanie mogą zostać ujęte w kategorii kosztów bezpośrednich – 4.4 [punkt n – wydatki na zakup wiedzy technicznej i patentów tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.]?

Zakup licencji związanych z oprogramowaniem rozumiemy jako wartości niematerialne i prawne związane z wiedzą techniczną. Oprogramowanie powinno być niezbędne do realizacji projektu i w tym zakresie mogą być potrzebne ewentualne wyjaśnienia związku zakupu z projektem i jego niezbędności.


Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy specjalistyczne środki czystości używane przez pracowników B+R do utrzymania czystości sprzętów laboratoryjnych powinny być rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich projektu?
Kategoria 4.4 – pozostałe koszty bezpośrednie. Czy specjalistyczne środki czystości używane przez pracowników B+R do utrzymania czystości sprzętów laboratoryjnych powinny być rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich projektu?

W ramach budżetu projektu niezbędne koszty związane z utrzymaniem czystości sprzętów laboratoryjnych mogą zostać ujęte w kategorii 4.4 pozostałe koszty bezpośrednie jako materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia badań. Koszty te powinny zostać zakupione w odpowiedniej procedurze zgodnej z Przewodnikiem kosztów w Programie MAB oraz określonej na podstawie przeprowadzonego szacowania wartości dla całkowitego zapotrzebowania na tego rodzaju środki w projekcie.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone