Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Promocja programu

Zasady oznakowania projektu oraz kwalifikowalność wydatków związanych z promocją

PROMOCJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UE

Zasady promocji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – informacja dla grantobiorców / beneficjentów.

Uwaga! W przypadku laureatów FNP, którzy podpisali umowy z datą od 01.01.2018r., obowiązują nowe zasady oznakowania: więcej informacji w punktach umieszczonych poniżej.

Poniżej znajdą Państwo między innymi:

  1. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji” zawierający wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne;
  2. Karta wizualizacyjna dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
  3. Zestawy logotypów do prawidłowego oznaczenia projektu;
  4. Logo FNP, logotypy Unii Europejskiej i barwy RP;
  5. Wzory oznakowania zakupionego w ramach projektu wyposażenia i segregatorów z dokumentacją projektu;
  6. Formularze ofert pracy;
  7. Wzory projektów tablic informacyjnych i plakatów;
  8. Informację umieszczaną w publikacjach.

1. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – PO IR)

Umowy podpisane od 01.01.2018:

  • download.png
    Pobierz podręcznik
    (aktualizacja z dn.08.06.2021 r. w związku z pojawieniem się instrumentu REACT-EU)
    0.01GB

Umowy podpisane przed 31.12.2017:

2. Karta wizualizacyjna dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Umowy podpisane od 01.01.2018:

Umowy podpisane przed 31.12.2017:

3. Zestawy logotypów do prawidłowego oznaczenia projektu

Dla umów podpisanych od 01.01.2018:

Poniższy zestaw czterech logotypów (logo Funduszy Europejskich, barwy RP, logo FNP i logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) powinien pojawić się na materiałach i dokumentach dotyczących projektu – na stronie internetowej informującej o projekcie i na materiałach informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury, materiały dla prasy itp. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta – patrz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Karta wizualizacji.

Zestawienie czterech logotypów (wersja kolorowa) PL: jpg, pdf, eps, ai

 

Zestawienie czterech logotypów (wersja kolorowa) ENG: jpg, pdf, eps, ai

Dla umów podpisanych przed 31.12.2017:

Poniższy zestaw trzech logotypów (logo Funduszy Europejskich, logo FNP i logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) powinien pojawić się na materiałach i dokumentach dotyczących projektu – na stronie internetowej informującej o projekcie i na materiałach informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury, materiały dla prasy itp. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta).

Zestawienie trzech logotypów (wersja kolorowa) PL: jpg, pdf, eps, ai

 

Zestawienie trzech logotypów (wersja kolorowa) ENG: jpg, pdf, eps, ai

 

Zestawienie trzech logotypów (wersja czarno-biała) PL: jpg, pdf, eps, ai

 

Zestawienie trzech logotypów (wersja czarno-biała) ENG: jpg, pdf, eps, ai

Zobacz przykład realizacji i oznakowania strony internetowej projektu prowadzonego w ramach programu POWROTY PO IR (dr Alicja Babst-Kostecka, projekt pt. AriaDNA. Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information): link (umowa podpisana przed 31.12.2017).

4. Logo FNP, logotypy Unii Europejskiej i logo RP

Uwaga: umieszczanie barw RP dotyczy wyłącznie materiałów w wersji pełnokolorowej. Nie można stosować barw RP w wersji monochromatycznej i achromatycznej.

5. Wzory oznakowania zakupionego w ramach projektu wyposażenia i segregatorów z dokumentacją projektu

Na zakupionych w ramach projektu sprzętach powinny się pojawić naklejki z zestawieniem logotypów i informacją „Zakup sprzętu/wyposażenia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Oznakowane powinny być również wszystkie segregatory, w których gromadzą Państwo dokumentację – naklejkami z zestawieniem logotypów, informacją „Dokumentacja do projektu nr…….” i hasłem „Projekt realizowany w ramach programu … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wzory dla umów podpisanych od 01.01.2018 (patrz nowy Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Karta wizualizacji).

Wzory dla umów podpisanych przed 31.12.2017:

6. Formularze ofert pracy

Grantobiorca rekrutujący kandydatów na dane stanowisko przesyła do Fundacji dwa formularze oferty rekrutacyjnej: w języku polskim i angielskim, które są następnie umieszczane w zakładce z ofertami pracy w projektach badawczych. Prosimy o wypełnienie formularzy ofert rekrutacyjnych (poniżej) i przesłanie ich do koordynatora programu, którego jest Pani/Pan laureatką/laureatem.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję prowadzącą rekrutacje.

W przypadku umów podpisanych z datą od 01.01.2018:

W przypadku umów podpisanych z datą przed 31.12.2017:

7. Wzory projektów tablic informacyjnych i plakatów

Grantobiorcy są zobowiązani do umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej (pełniącej funkcję informacyjną w trakcie realizacji projektu i pamiątkową po jego zakończeniu w okresie trwałości) o rozmiarach 70 cm (szerokość) x 50 cm (wysokość). Wszystkie informacje dotyczące tablic, w tym wzory, znajdują się w podręczniku na str. 13-15 (w przypadku podręcznika dla umów podpisanych przed 31.12.2017: pobierz) oraz na stronach 15-18 (w przypadku podręcznika dla umów podpisanych od 01.01.2018: pobierz).

Tablica powinna zostać umieszczona w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy w widocznym miejscu w miejscu realizacji projektu. Jeżeli projekt jest realizowany w więcej niż jednym miejscu, oznakowanie powinno się pojawić w każdym z nich, natomiast w pozostałych miejscach wystarczy umieszczenie np. plakatu o rozmiarze co najmniej A3. Przykłady plakatów i informacje na ich temat znajdują się w podręczniku na str. 16-17 (w przypadku podręcznika dla umów podpisanych przed 31.12.2017: pobierz) oraz na stronach 18-19 (w przypadku podręcznika dla umów podpisanych od 01.01.2018: pobierz).

Tablica musi zawierać:

 

  • zestaw logotypów:
  • w przypadku umów podpisanych przed 31.12.2017 – logotypy unijne oraz logotyp FNP; w zestawieniu może zostać umieszczone również Państwa logo (logo instytucji/beneficjenta; przykłady oznakowania na str. 22 w podręczniku: pobierz) –ale liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech,
  • w przypadku umów podpisanych od 01.01.2018 – logotypy unijne, barwy RP oraz logotyp FNP (przykłady oznakowania na str. 25 w podręczniku obowiązującym dla umów podpisanych od 01.01.2018); liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech (patrz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Karta wizualizacji),
  • informację: „Program … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”
  • tytuł projektu,
  • cel projektu,
  • nazwę beneficjenta,
  • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl,
  • w przypadku projektów realizowanych przez konsorcja w polu „Beneficjent” należy umieścić zarówno nazwę lidera konsorcjum, jak i konsorcjanta.

Plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm).

Plakat musi zawierać:

 

  • tytuł projektu,
  • nazwę beneficjenta,
  • informację: „Program … Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”,
  • zestaw logotypów:
  • w przypadku umów podpisanych przed 31.12.2017 – logotypy unijne oraz logotyp FNP; w zestawieniu może zostać umieszczone również Państwa logo (logo instytucji/beneficjenta; przykłady oznakowania na str. 22 w podręczniku: pobierz) – ale liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech,
  • w przypadku umów podpisanych od 01.01.2018 – logotypy unijne, barwy RP oraz logotyp FNP (przykłady oznakowania na str. 25 w podręczniku obowiązującym dla umów podpisanych od 01.01.2018); liczba znaków w zestawieniu nie może przekraczać czterech (patrz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Karta wizualizacji),
  • cel projektu (opcjonalnie),
  • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
  • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

8. Informacja umieszczana w publikacjach

Beneficjenci są zobowiązani do umieszczania informacji o źródłach finansowania projektu w publikacjach.

Proponowana wersja polska:

Projekt XXX jest realizowany w ramach programu YYY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proponowana wersja angielska:

The „XXX” project is carried out within the YYY programme of the Foundation for Polish Science co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund.

9. Artykuły/informacje, wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne, wypowiedzi w mediach

We wszystkich informacjach przekazywanych mediom (zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej), również podczas udzielanych wywiadów, konferencji prasowych, wypowiedzi publicznych, obowiązkiem beneficjenta/grantobiorcy jest poinformowanie opinii publicznej o źródle finansowania realizowanego projektu.

Przykład:

Projekt XXX jest realizowany w ramach programu YYY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone