Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Dofinansowanie na zakup aparatury specjalistycznej (“Grant aparaturowy”)

Zasady przyznawanie dofinansowania

Dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej stanowi wsparcie dla projektów realizowanych w ramach Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Konkurs przewiduje dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej rozumianej jako zestaw urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych.

W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury niezbędnej do znaczącego rozwoju projektów MAB i/lub rozwoju kadr B+R zaangażowanych w projekt, pod warunkiem, że jednostka nie dysponuje aparaturą, która mogłaby zostać użyta zamiennie, a uzyskanie dostępu do takiej aparatury w innej jednostce jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie.

Konkurs jest prowadzony w trybie ciągłym w okresie od dnia 2 października 2017 r. do wyczerpania środków.

Wnioskodawcą w konkursie jest kierownik jednostki MAB wraz z jednostką naukową, w której realizowany jest projekt. Wnioskodawcy mogą aplikować do konkursu po zawarciu umowy o powierzenie grantu, ale nie później niż na 18 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji projektu.

Wnioskowana kwota nabycia aparatury nie powinna przekroczyć 3 500 000 zł, przy czym kierownik projektu MAB w ramach konkursu może składać kilka wniosków. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może przyjąć do finansowania wnioski przekraczające sugerowaną powyżej kwotę.

Aby zgłosić się do konkursu, należy złożyć wniosek online na stronie https://wnioski.fnp.org.pl.

UWAGA: Nabór wniosków w Konkursie jest wstrzymany do odwołania.

Rozliczenie zakupu aparatury specjalistycznej

Rozliczenie zakupu aparatury specjalistycznej następuje zgodnie z podpisaną umową uzupełniającą w ramach dwóch etapów:

ETAP I

Po podpisaniu umowy uzupełniającej na zakup aparatury specjalistycznej jednostka MAB otrzymuje I transzę dofinansowania w wysokości 70% grantu. Następnie organizuje i przeprowadza postępowanie na wybór kontrahenta realizującego zamówienie zgodnie z wnioskiem, na który przyznano grant na zakup aparatury specjalistycznej. W celu otrzymania II transzy grantu niezbędne jest przekazanie do FNP kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem podpisanych umów z kontrahentami na dostawę aparatury specjalistycznej. Umowy z kontrahentami mogą zostać przekazane dodatkowo przez system FNP w formie skanów podpisanych umów – www.wnioski.fnp.org.pl

ETAP II

Po zakończeniu realizacji zakupu aparatury specjalistycznej, niezbędne jest wykazanie zakupu w ramach chronologicznie najbliższego sprawozdania finansowego z grantu głównego na realizację projektu MAB.

Zakończenie realizacji zakupu aparatury specjalistycznej oznacza, że:

  1. aparatura została dostarczona do Jednostki
  2. płatność za aparaturę została uregulowana w całości
  3. Jednostka wpisała aparaturę na stan środków trwałych jednostki (zgodnie z polityką rachunkowości Jednostki)
  4. Jednostka posiada podpisane protokoły odbioru / instalacji / uruchomienia aparatury z adnotacją „przyjęto bez zastrzeżeń”.

Do momentu kiedy wszystkie z powyższych czterech etapów nie zostaną zakończone nie należy przedkładać zakupu do rozliczenia razem ze sprawozdaniem finansowym. Jeżeli zakup aparatury specjalistycznej jest realizowany w częściach w ramach kilku umów z dostawcami niezbędne jest aby dla każdej z umów zostały zakończone etapy realizacji zakupu określone w pkt 1-4. Dopiero wtedy możliwe jest sprawozdanie rozliczenia umowy uzupełniającej.

Pytania na temat konkursu oraz rozliczenia zakupu aparatury specjalistycznej nabytej w ramach konkursu, proszę kierować odpowiednio do koordynatorów i specjalistów ds. umów i płatności opiekujących się Państwa projektem.

Dokumenty do pobrania

Rozliczenie zakupu aparatury specjalistycznej nabytej w ramach konkursu

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone