Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Dokumenty regulujące pracę Jednostki MAB

Zestaw dokumentów regulujących pracę jednostki MAB – Dokumentacje Konkursowe, Przewodnik Kwalifikowalności Wydatków dla Działania 4.3 oraz Rekomendacje. 

Dokumentacje konkursowe

Informacje w Dokumentacji Konkursowej przedstawiają zasady składania wniosków i realizacji projektów w Programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Każdy Konkurs MAB posiada odrębną Dokumentacje Konkursową, których listę zamieszczono poniżej.

Konkurs MAB 2/2015
Konkurs MAB 3/2016
Konkurs MAB 4/2017
Konkurs MAB 8/2017
Konkurs MAB 10/2018
Konkurs MAB PLUS 7/2017

Przewodnik kwalifikowalności

Przewodnik kwalifikowalności kosztów dla działania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (zwany dalej Przewodnikiem) jest dokumentem opracowanym na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Głównym celem Przewodnika jest ułatwienie Grantobiorcy klasyfikacji kosztów, zarówno na etapie planowania projektu, jak i późniejszego rozliczania przyznanego dofinansowania. Jednocześnie przepisy Przewodnika nie stanowią wykładni dla ustaleń i wyników kontroli prowadzonych przez właściwe instytucje na podstawie odrębnych przepisów.

Rekomendacje

W ramach realizacji projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB oraz modułu MAB PLUS), mającego na celu stworzenie w Polsce światowej klasy jednostek naukowych, FNP przygotowała dodatkowe rekomendacje dla wszystkich Jednostek MAB. Opinie FNP wynikają z celów programu MAB oraz z najlepszych praktyk, których wdrożenie jest celem programu. Wszystkie Jednostki MAB muszą wziąć pod uwagę te rekomendacje i znaleźć najlepszy sposób, aby odnieść się do nich w zarządzaniu i koordynacji swoich projektów. Podczas ocen śródokresowych FNP i jego eksperci ocenią realizację zaleceń.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone