Pierwszy zespół badawczy powstały na etapie I realizacji projektu

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Paweł Sobkowicz
Dyrektor ds. Działalności Naukowej

ScopusScopus

Orcid 0000-0002-7275-7235Orcid 0000-0002-7275-7235
Prof. Paweł Sobkowicz jest doktorem nauk fizycznych w zakresie fizyki teoretycznej. W latach 1982-1993 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W 1993 roku opuścił środowisko akademickie. Od tamtej pory był członkiem zespołów zarządzających kilku firm high-tech, zarówno międzynarodowych, jak i polskich. W 2012 r. związał się z Narodowym Centrum Badań Jądrowych, z zadaniem zarządzania procesami transferu technologii i zarządzania działaniami komercjalizacyjnymi, zostając w 2017 r. zastępcą dyrektora ds. innowacji i komercjalizacji Instytutu. Doświadczenie zebrane w trakcie 20-letniej kariery w branży komercjalizacyjnej jest szczególnie ważne w kontekście efektywnej współpracy środowisk naukowych z przemysłem. Paweł Sobkowicz powrócił do aktywnej działalności badawczej, wykorzystując narzędzia fizyki statystycznej do opisu złożonych zjawisk społecznych. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego (D. Sc.). Autor ponad 60 prac, cytowanych ponad 500 razy. Od 2018 roku pełni funkcję dyrektora ds. operacji naukowych w Centrum Doskonałości NOMATEN oraz lidera Industry Liaison Group.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania prowadzone w latach 2019-2020 w ramach projektu NOMATEN MAB+ poświęcone były właściwościom strukturalnym, topograficznym i składowym materiałów funkcjonalnych, tj. stali ferrytyczno-martenzytycznych, stopów metali, grafitu, polimerów, powłok cienkowarstwowych), poddanych promieniowaniu i działaniu wysokich temperatur przy użyciu technik skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), dyfrakcji wstecznie rozproszonych elektronów (EBSD) oraz spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Badania przeprowadzono przy użyciu trzech systemów – EVO (Carl Zeiss), Auriga CrossBeam Workstation (Carl Zeiss) oraz SU8230 (Hitachi). Systemy przeznaczone są do zaawansowanej analityki przy wykorzystaniu EDS zintegrowanej z EBSD w celu uzyskania z próbki maksymalnej ilości informacji (ilościowa i jakościowa analiza pierwiastkowa, różnicowanie fazowe i pomiary łączone EDS-EBSD). Pomiary SEM stanowiły część szerszych badań właściwości ww. materiałów przy zastosowaniu innych metod, takich jak dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia Ramana, nanoidentyfikacja i TEM (transmisyjna mikroskopia elektronowa).