Mozaicyzm somatyczny

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-0823-0607Orcid 0000-0002-0823-0607
Prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski jest absolwentem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Stopień dr nauk farmaceutycznych uzyskał w 2002 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (OML) GUMed. Po doktoracie pracował na Wydziale Immunologii, Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsala w Szwecji (2003-2006) oraz na Wydziale Genetyki Uniwersytetu Alabama w Birmingham w USA (2006-2008). Z tym ostatnim ośrodkiem pozostaje związany do dzisiaj jako adjunct professor, realizując wspólne międzynarodowe projekty naukowe (m.in. grant Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych). W latach 2017-2018 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Farmaceutycznym z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Główny obszar badawczy prof. Piotrowskiego stanowią mozaikowatość somatyczna oraz rearanżacje strukturalne genomu w kontekście nowotworów i rzadkich chorób genetycznych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Zainteresowania badawcze grupy skupiają się na poszukiwaniu mutacji somatycznych prowadzących do złośliwych transformacji w komórkach ciała człowieka pojawiających się na różnym etapie życia. Nadrzędnym celem jest opracowanie wczesnych testów molekularnych do szacowania ryzyka zachorowania na nowotwory niedziedziczne. Wśród badanych diagnoz nowotworowych są te najpowszechniejsze i powiązane etiologicznie z czynnikami środowiskowymi: nowotwór gruczołu piersiowego, jelita grubego i odbytnicy, pęcherza i prostaty, dla których skupiamy się na genotypowaniu w poszukiwaniu somatycznych mutacji punktowych, zmienności liczby kopii DNA oraz rearanżacji strukturalnych genomu neutralnych pod względem liczby kopii. Obok analiz genomicznych prowadzimy także analizy transkryptomiczne dla grup komórek i na poziomie pojedynczej komórki, testy funkcjonalne i biochemiczne na liniach pierwotnych otrzymanych od pacjentów. W badaniach stosujemy nowoczesne wysokoprzepustowe techniki sekwencjonowania (aCGH, WES, WGS, targeted sequencing, Oxford Nanopore, RNA-, miRNA-, and scRNAseq, transkryptomika przestrzenna), mikrodysekcja laserowa połączona z technologią sond typu padlock. Wyniki analiz w zestawieniu z danymi klinicznymi poddawane są zaawansowanym analizom bioinformatycznym.