Biotechnology group (nieaktywna)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Alexander Steinbüchel


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-6189-834XOrcid 0000-0002-6189-834X
Profesor Alexander Steinbüchel uzyskał doktorat i habilitację na Uniwersytecie w Getyndze. W swojej karierze piastował wysokie stanowiska na renomowanych uniwersytetach, m.in.: Adjunkt na Uniwersytecie Króla Abdulaziza (Arabia Saudyjska), Katedra Mikrobiologii na Westfälische Wilhelms-Universität Münster, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Buenos Aires. Opublikował wiele prac naukowych, jednocześnie jest redaktorem naczelnym dwóch czasopism („Applied Microbiology and Biotechnology” oraz „AMB Express”). Zainteresowania profesora koncentrują się wokół mikrobiologii molekularnej i biotechnologii, eksploracji procesów biodegradowalnych polihydroksyalkanianów, biosyntezy i biotechnologicznej produkcji poliamidów, a także biodegradacji kauczuku naturalnego i polimerów chemosyntetycznych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Grupa Alexandra Steinbüchela skoncentruje się na biomateriałach otrzymywanych z biopolimerów. Te ostatnie będą wytwarzane w drodze fermentacji bakterii lub enzymatycznej i chemicznej modyfikacji różnych polimerów pochodzenia biologicznego, takich jak cyjanoficyna (związek magazynujący występujący w cyjanobakteriach i innych), poliizoprenoidy (typowy polimer roślinny) i poliestry (związki magazynujące w wielu bakteriach). W pierwszej kolejności badania zostaną przeprowadzone w skali laboratoryjnej. Jeśli założenia okażą się trafne, ustalone zostaną warunki procesów prowadzących do wdrożenia do produkcji.