Technologia Materiałów Funkcjonalnych

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. Dorota A. Pawlak


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-2743-1751Orcid 0000-0003-2743-1751
Dorota A. Pawlak, DAP uzyskała stopień doktora (1999) oraz dr hab. (2013) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Była kierownikiem Zakładu Materiałów Funkcjonalnych w Ł-ITME/Ł-IMiF (ok. 40 osób), kierownikiem Laboratorium Technologii Materiałowych na Wydziale Chemii UW, pierwszym koordynatorem projektu kooperacyjnego NMP FP7 finansowanego ze środków UE w Polsce (5 mln EUR), laureatką dwóch projektów TEAM (FNP), prowadziła projekty finansowane m.in. przez Biuro Badań Naukowych Sił Powietrznych USA. Obecnie kieruje projektami Teaming for Excellence H2020 i MAB (30 mln EUR) oraz jest prezesem zarządu Centrum Doskonałości ENSEMBLE3. DAP pracuje nad wykorzystaniem wzrostu kryształów do nowych koncepcji materiałowych i nanofotoniki. Zaproponowała wykorzystanie technik wzrostu kryształów do otrzymywania metamateriałów i materiałów plazmonicznych, co jest nowatorskim pomysłem.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Grupa jest odpowiedzialna za rozwój nowatorskich technologii materiałowych, takich jak kierunkowa krystalizacja materiałów eutektycznych, warstwy eutektyczne, bezpośrednie domieszkowanie nanocząstkami, kierunkowa krystalizacja organicznych i nieorganicznych monokryształów i kompozytów, a także za wszelkie niezbędne prace rozwojowe. Grupa opracowuje materiały zgodnie z konkretnymi potrzebami/właściwościami/funkcjonalnościami i aplikacjami, nad którymi pracują/wyszukują inne grupy, włączając w to grupy aplikacyjne oraz grupy teoretyczne i charakteryzujące. Ta grupa będzie również grupą opracowującą nowe materiały i proponującą potencjalne nowe pomysły badawcze i kierunki na podstawie tych materiałów.