Optyczna Nanocharakteryzacja

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Johann Toudert, PhD


ScopusScopus

Orcid 000-0002-1609-1934Orcid 000-0002-1609-1934
Johann Toudert uzyskał doktorat z fizyki na Université de Poitiers (Francja), nostryfikowany przez Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania). Po uzyskaniu dyplomu prowadził badania w kilku instytutach CSIC (Hiszpania), CNRS (Francja), Université de Technologie de Troyes (Francja), a następnie w ICFO (Hiszpania). Jest autorem/współautorem ponad 70 artykułów naukowych, 1 rozdziału książki, ponad 100 wystąpień konferencyjnych, 30 publikacji naukowych. Jest wiceprzewodniczącym czasopisma OSA Spotlight on Optics. Szczególnie interesują go:

  • Metamateriały optyczne,
  • Materiały alternatywne (np. półmetale, izolatory topologiczne, perowskity).
  • Plazmonika, polarytonika, materiały o wysokim współczynniku załamania, materiały o przenikalności elektrycznej bliskiej zero.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Grupa ta będzie odpowiedzialna za charakterystykę właściwości optycznych/elektromagnetycznych materiałów opracowanych w pozostałych grupach w skali mikro i nano. Grupa zapewni następującą charakterystykę: właściwości chemicznych/wskaźnika załamania światła w porównaniu z rozkładem pola elektromagnetycznego. Zweryfikowane zostaną nowe koncepcje projektowe materiałów, struktur i urządzeń pod kątem ich właściwości materiałowych i funkcji urządzeń optycznych – we współpracy z grupą teoretyczną interakcji światło-materia. Grupa ta będzie wykorzystywać nowatorskie zaawansowane techniki charakteryzowania materiałów, w tym systemy pracujące poza granicą dyfrakcji światła.